202401.31
0

Τέσσερις τρόποι νομικής προστασίας ενός σήματος


✓ Με ανακοπή, o κάτοχος του σήματος μπορεί να ζητήσει την ακύρωση του σήματος του προσβολέα.
✓ Με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, μπορεί να ζητήσει από το προσβολέα να παύσει άμεσα την χρήση του προσβαλλόμενου σήματος και ταυτόχρονα να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του στο μέλλον.
✓ Με αγωγή, μπορεί να υποχρεώσει το προσβολέα σε χρηματική αποζημίωση για τη περιουσιακή ζημία του και την ηθική βλάβη του.
✓ Με έγκληση, μπορεί να επιδιώξει τη ποινική δίωξη του προσβολέα.