201507.01
0

Συμβάσεις της ΑΕ με μέλη του ΔΣ

To Εφετείο Αθηνών με πρόσφατη απόφασή του έκρινε ότι:

Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα δάνεια και πιστώσεις της ανώνυμης εταιρείας προς τα μέλη του ΔΣ, ανεξαρτήτως αν έχουν συναφθεί με ευνοϊκούς ή εξασφαλιστικούς όρους για την ΑΕ (με επιτόκιο ευνοϊκό ή με εμπράγματη ασφάλιση). Η παράβαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει ποινή φυλάκισης ή/και χρηματική ποινή τουλάχιστον 1.000 ευρώ.

Κατ’ εξαίρεση, είναι έγκυρη η παροχή από την ΑΕ εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπερ των προσώπων που έχουν ειδική σχέση με αυτήν, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :

(α) Υπηρετείται το εταιρικό συμφέρον.

(β) H ΑΕ έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή υπερ του προσώπου που δίνεται η ασφάλεια.

(γ) Οι τρίτοι υπερ των οποίων δίνεται η εγγύηση θα ικανοποιηθούν μόνο εφόσον όλοι οι άλλοι πιστωτές της ΑΕ είτε θα έχουν εξοφληθεί πλήρως, σε προγενέστερο χρόνο είτε θα έχουν συναινέσει στην εγγύηση ή την ασφάλεια.

(δ)Το ΔΣ θα έχει υποβάλει σχετική έκθεση στην ΓΣ.

(ε) Θα έχει ληφθεί προηγούμενη άδεια της ΓΣ.

(στ) Η απόφαση της ΓΣ θα πρέπει να υποβληθεί σε δημοσιότητα. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή

Leave a Reply