201906.30
0

Καταβολή αποδοχών και αποζημίωσης απόλυσης σε εργαζόμενους, μέσω λογαριασμού πληρωμών

Με Υπουργική Απόφαση είναι υποχρεωτική η καταβολή από τους εργοδότες, των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα καθώς και της αποζημίωσης απόλυσης αυτών, μέσω λογαριασμού πληρωμών.

201905.29
0

Πενταετής παραγραφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Προσφάτως, το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας έκρινε ότι η προθεσμία παραγραφής για την επιβολή φόρου εισοδήματος σε φυσικά πρόσωπα είναι πενταετής. Η παράταση της παραγραφής – πέραν της πενταετίας – που προβλεπόταν στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.7 του ν.3888/2010, κρίθηκε αντισυνταγματική.

201904.30
0

Δικαίωμα υπαναχώρησης Ευρωπαίων καταναλωτών σε αγορές μέσω διαδικτύου

Προσφάτως, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση αγοράς ενός προϊόντος μέσω του διαδικτύου, ακόμα και στην περίπτωση που το προστατευτικό περιτύλιγμα του προϊόντος αφαιρέθηκε, μετά την παράδοσή του στον καταναλωτή.

201903.19
0

Nέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες

Από 1/1/2019, έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες που καταργεί πλήρως τον προγενέστερο νόμο 2190/1920 και που θέτει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας αυτών. Ενδεικτικά, στον νέο νόμο προβλέπονται, μεταξύ άλλων, οι εξής νέες ρυθμίσεις : (α)Η δυνατότητα ίδρυσης μιας ανώνυμης εταιρείας ως μονοπρόσωπης. (β)Η δυνατότητα αόριστης διάρκειας μιας ανώνυμης εταιρείας….