201704.28
0

Μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Tο Υπουργείο Εργασίας προτίθεται να συγκροτήσει άμεσα, υπηρεσία για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει : (α) Νέο πίνακα προστίμων, (β) παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για τη δήλωση των εργαζομένων, (γ) δημιουργία «λευκής» λίστας για τις μη παραβατικές επιχειρήσεις – εργοδότες, (δ) αυξημένη ευθύνη του αναδόχου δημοσίων έργων για τη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας από τους υπεργολάβους του.