201703.31
0

Κώδικας Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Στον Κώδικα Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο που νομοθετήθηκε πρόσφατα, ορίζονται οι γενικές αρχές και οι κανόνες δεοντολογίας που οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shops προϊόντων και υπηρεσιών) πρέπει να τηρούν απέναντι στον καταναλωτή.Ο εν λόγω Κώδικας εφαρμόζεται σε συναλλαγές που συνάπτονται εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, μεταξύ καταναλωτή και επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (Β2C), έναντι αμοιβής.

Eνδεικτικά, στον Κώδικα Δεοντολογίας προβλέπονται οι εξής υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου:

Α) Οι βασικοί συμβατικοί όροι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι εκ των προτέρων στον  καταναλωτή με τρόπο που να είναι αδύνατη η καταχώρηση της παραγγελίας, αν ο τελευταίος δεν έχει λάβει προηγουμένως γνώση τους.Β) Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει προσυμβατικά τον καταναλωτή με σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα για το αναφαίρετο δικαίωμα περί αναιτιολόγητης και αζήμιας υπαναχώρησής του από τη σύμβαση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 14 ημερών από την κατάρτιση της σύμβασης.Γ) Ο καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται για τη δυνατότητά του να επιλύσει ηλεκτρονικά τυχόν διαφορά που θα προκύψει από την συναλλαγή, κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Δ) Στην ιστοσελίδα του προμηθευτή πρέπει να είναι ευκρινείς οι όροι εξυπηρέτησης του καταναλωτή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι τυχόν εμπορικές εγγυήσεις καθώς και η ευθύνη του προμηθευτή για τα πραγματικά ελαττώματα και για την έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ε) Οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών καθώς και να επιτρέπουν την πρόσβαση των τελευταίων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, ακόμα και αν οι καταναλωτές δεν αποδέχονται τα «cookies».