201912.06
0

Αλλαγές στο πρόγραμμα Golden Visa της Ελλάδας

Με πρόσφατη εθνική νομοθετική παρέμβαση, άδεια διαμονής σε μη Ευρωπαίους πολίτες (Golden Visa) χορηγείται πλέον και στις ακόλουθες επενδύσεις :

α) Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ’ ελάχιστον 400.00 ευρώ σε εταιρεία που έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
β) Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ’ ελάχιστον 400.00 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.
γ) Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης κατ’ ελάχιστον 400.00 ευρώ.
ε) Προθεσμιακή κατάθεση ποσού κατ’ ελάχιστον 400.00 ευρώ σε πιστωτικό ίδρυμα.
Η ΕΕ, ωστόσο, με πρόσφατη γνωμοδότηση της, ζητά την κατάργηση των εθνικών προγραμμάτων Golden Visa, καθόσον τα θεωρεί «καταφύγια» μαύρου χρήματος.