201706.30
0

Μισθώσεις Airbnb

Πρόσφατα νομοθετήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις Airbnb, ήτοι για τις μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για χρονική διάρκεια μικρότερη του έτους. Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να εκμισθώσουν τα ακίνητά τους κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει κατ’ ελάχιστον να τηρήσουν τις εξής προϋποθέσεις : (α) Να έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο…

201706.06
0

Eξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων

Πρόσφατα, νομοθετήθηκε η εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων. Βασικά χαρακτηριστικά της εξωδικαστικής ρύθμισης είναι τα εξής : Στην εξωδικαστική ρύθμιση υπάγονται τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα, εφόσον έχουν την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και εφόσον κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχαν : (α) οφειλές από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών…